MST 0315380450 CÔNG TY TNHH FIREBIRD INVESTMENT

0315380450
412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phuờng 5, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Nguyễn Lân Trung Anh
08/11/2018
08/11/2018
028 7108 2939

MST 0315380450 CÔNG TY TNHH FIREBIRD INVESTMENT DC: 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phuờng 5, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh – Giam doc Nguyễn Lân Trung Anh

Doanh nghiệp mới cập nhật: